Main Menu

ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਲਾਈਸੰਸ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ

ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 01 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਲਾਈਸੰਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.
ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਲਾਈਸੰਸ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ


ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-


  • 01 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ
  • 02 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ
  • 01 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ
  • 01 ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ.


ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ:-

                                                                                     ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ/ਏਜੰਟ ਪਾਸੋ ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ ਬੁੱਕ ਕਰੇਗਾ. ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ.

ਪਰਮਾਨੈਟਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ:-

                                                                              ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਏਰੀਅੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਬਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਮਨ ਲਉ ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਬਨਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਜਿਥੇ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਸੰਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.


ਨੋਟ:- ਲਾਇਸੰਸ  ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਪਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਓ ਜੀ.

No comments:

Post a Comment