Main Menu

ਡੈਮੇਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰੀਇਸ਼ੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਅਸੀ ਡੈਮੇਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.


ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਦੇ ਹਨ.ਡੈਮੇਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-


  • ਪੁਰਾਣ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ 
  • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
  • 10ਵੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ)
  • ਪਤੀੇ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਚੜਿਆ)
  • ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਦੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ:-

                                                       ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਦਂਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾਸੋ ਹੀ ਕਰਵਾਉ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ ਬੁੱਕ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਟਂ ਲੈਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਡੀਟੇਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇ ਤੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ:-

                             ਅਕਸਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਤੋ ਫੂਨ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੂਫ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਮੰਗੇਗਾ।ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ :-


                                       ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 15 ਤੋ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

No comments:

Post a Comment